کمیسیون ها

1-کمیسیون فرهنگی:

عمده وظایف این کمیسیون بررسی روابط فرهنگی دو کشور – ارایه پیشنهادات جهت گسترش این روابط – پیگیری اخبار فرهنگی مشترک ایران و ارمنستان – شرکت در همایش ها و برنامه های فرهنگی مرتبط و گزارش به هییت مدیره اتاق

2-کمیسیون اقتصادی :

وظیفه این کمیسیون پیگیری اخبار تجاری و اقتصادی دو کشور -بررسی پتانسیل های بسط و گسترش این روابط – شرکت در همایش ها و نشست های مربوطه و ارایه پیشنهادات و نقطه نظرات به هییت مدیره میباشد . این کمیسیون همچنین مسول برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه های سالیانه در ارمنستان و ایران میباشند .

3-کمیسیون صنعتی :

این کمیسیون وظیفه دارد تا همواره ارتباط تنگاتنگی با اعضاء صنعتگر و تولید کننده اتاق داشته و در مورد مشکلات و یا بهبود کیفیت تولید جهت صادرات به آنان مشاوره و راه حل ارایه نمایند . این کمیسیون همچنین مسولیت دارد تا پتانسیل صنعتی ارمنستان را بررسی و زمینه های همکاری های متقابل را به فعالین و تولید کنندگان عضوء اتاق از یک سو ء و صنعت گران ارمنستان از سوی دیگر پیشنهاد نماید . کمیسیون صنعتی جهت اطلاع رسانی و مبادله اطلاعات تکنولوژیک وظیفه دارد تا همایشها و نشستهایی نیز برگزار نماید.

4-کمیسیون کشاورزی:

با توجه به صادرات بعضی محصولات کشاورزی تولید کشورمان به ارمنستان و دیگر کشور های عضوء اوراسیا و نیز زمینه های همکاریهای کشاورزی با ارمنستان این کمیسیون وظیفه دارد تا مشترکات دو کشور را بررسی و نقطه نظرات فعالین کشاورزی طرفین را هماهنگ نماید . با توجه به پتانسیل خوب ارمنستان مخصوصا در زمینه تولیدات کشاورزی خانه ای و نیز پرورش دام جهت تولید گوشت .این کمیسیون برنامه های در خصوص بهبود کمی و کیفی همکاریهای دو کشور در این زمینه را بررسی و ارایه مینماید.