شرایط عضویت در اتاق

شرایط عضویت شخص حقیقی

 • کارت بازرگانی دارای اعتبار
 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه
 • واریز مبلغ 30/000/000 ریال حق عضویت سالیانه به حساب اتاق
 • نامه درخواست عضویت
 • مبلغ 10/000/000 ریال ورودیه ( برای یکبار)
 • عکس 4*3

شرایط عضویت شخص حقوقی

 • کپی روزنامه رسمی شرکت
 • کارت بازرگانی دارای اعتبار مدیر عامل شرکت
 • واریز مبلغ 30/000/000 ریال حق عضویت سالیانه به حساب اتاق
 • نامه درخواست عضویت
 • مبلغ 10/000/000 ریال ورودیه ( برای یکبار)
 • عکس 4*3