درباره ما

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان که موسسه ای است غیر تجاری وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .دارای شخصیت حقوقی است و صرفا برای توسعه همکاری های بازرگانی و بسط و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان تاسیس یافته است . این اتاق در تاریخ 01/02/1372وتحت شماره 7471 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .

هدف اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان کوشش در جهت توسعه و گسترش روابط اقتصادی و انتقال تکنولوژی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان می باشد .

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان بمنظور تقویت روابط تجاری بین ایران و ارمنستان تاکنون اقدام به برگزاری 18 نمایشگاه به شرح زیر نموده است:

1- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درارمنستان در سال 1376

2- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در سال1377

3- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در سال1378

4- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در سال1379

5-نمایشگاه دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در سال 1380

6-نمایشگاه تخصصی تجهیزات و مصالح ساختمانی در سال 1381

7- نمایشگاه اختصاصی تجهیزات و مصالح و شهر سازی در سال 1382

8- نمایشگاه تجهیزات و مصالح جمهوری اسلامی ایران در سال 1385

9- نمایشگاه اختصاصی معرفی کالا های ایرانی در ارمنستان در سال 1386

10- نمایشگاه اختصاصی کالا های ایرانی در ارمنستان -ایروان درسال 1388

11-نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ایروان در سال 1390

12- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درارمنستان در سال1373

13- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در سال1374

14-نمایشگاه مصالح ساختمانی .تجهیزات گرمایشی و سرمایشی .مبلمان و غیره جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان درسال 1384

15-پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان آبان 1392

16-شانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان- شهریور 1393

17-هفدهمین نمایشگاه کالا های ایرانی در ایروان شهریور ماه 1396

18- هجدهمین نمایشگاه Yerevan Expoدر سال 1397 در ایروان